Biuletyn Zrównoważonych Energetycznie Gmin

 Kalendarz Wydarzeń | Artykuły | Zarejestruj się, aby otrzymywać niniejszy biuletyn elektroniczny


Regions202020 logo ENESCOM logo Come2CoM logo CITY_SEC logo Energy for Mayors logo
Image: Energy Days 2012. © Basque Energy Agency, EVE
Image: Energy Days 2012. © Basque Energy Agency, EVE
Wydanie 4 Jesień 2012

Biuletyn Zrównoważonych Energetycznie Gmin przedstawia najciekawsze działania realizowane w ramach pięciu projektów finansowanych z programu Inteligentna Energia dla Europy, mających na celu promocję innowacyjnych lokalnych przedsięwzięć, które mogą zainspirować miasta i regiony do osiągania unijnych celów w zakresie emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, ustalonych dla 2020 roku. Realizacja projektów rozpoczęła się w maju 2010 roku. Projekt  come2CoM zakończył się w maju 2012 r., projekt ENESCOM zakończy się w listopadzie 2012 r., a trzy pozostałe projekty -  ENNEREG, Energy for Mayors i City_SECbędą kontynuowane aż do kwietnia 2013 r.

Niniejsze wydanie Biuletynu Zrównoważonych Energetycznie Gmin jest ostatnim opublikowanym przez zespół projektu ENNEREG, choć strona internetowa projektu będzie aktualizowana do końca 2013 r. i dostępna on-line co najmniej do roku 2015. Zespół projektu ENNEREG opracowuje obecnie Inspirujący Poradnik Sieci Regiony 202020, którego pierwsza wersja jest już dostępna na stronie projektu. Aktualności oraz końcowe publikacje przygotowane w ramach pozostałych projektów, tj.  ENNEREG, Energy for Mayors, City_SEC i ENESCOM zostaną udostępnione, gdy tylko opracowania te będą ukończone.

Jeżeli jesteś zainteresowany/a otrzymaniem informacji na temat ww. publikacji lub dodaniem na stronie sieci Regiony 202020 treści na temat Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAPów) i projektów z tego zakresu (SEPów) opracowywanych i realizowanych w twoim regionie i/lub mieście czy gminie, rzarejestruj się i przystąp do sieci Regiony 202020.

Zdjęcie: Dni Energii 2012. © Baskijska Agencja Energetyczna (EVE)

Wydarzenia zorganizowane w ramach projektu City_SEC podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii 2012

Dni Zerowej Emisji 2012 zorganizowane w ramach projektu City_SEC

exhibitions on “RES & RUE systems for residential buildings”Podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii 2012 agencje rozwoju regionalnego uczestniczące w projekcie City_SEC zorganizowały Dni Zerowej Emisji – cykl wydarzeń o charakterze edukacyjnym, promocyjnym i informacyjnym poświęconych tematyce zrównoważonego rozwoju energetycznego. Wydarzenia te zostały zorganizowane we wszystkich grupach gmin zaangażowanych w realizację projektu i były skierowane przede wszystkim do studentów, uczniów oraz społeczności lokalnej jako całości.

Zdjęcie: Wystawa w regionie Środkowa Macedonia, Grecja.

Artykuł »

Wystawa fotografii w ramach projektu City_SEC

Photoforchange in Europe – Sustainable Living in Changing EconomyCelem konkursu fotograficznego „Fotografia na rzecz zmian w Europie – zrównoważone życie w zmieniającej się gospodarce”, zainicjowanego i przeprowadzonego przez konsorcjum projektu City_SEC, było rozpowszechnienie wśród mieszkańców Europy, a w szczególności wśród uczniów i studentów, kultury zrównoważonego życia i tworzenia zielonych społeczności. W środę 20 czerwca 2012 r., podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii, w brukselskiej siedzibie regionu Marche odbyła się ceremonia rozdania nagród oraz wystawa fotografii biorących udział w konkursie. Zaprezentowane na wystawie zdjęcia przedstawiały proces przechodzenia w kierunku bardziej zrównoważonej relacji pomiędzy człowiekiem a środowiskiem, ujętej w kontekście środowiskowym, miejskim i energetycznym.

Artykuł »

ENNEREG „Regiony 202020"

ENNEREG E-Bulletin September 2012Artykuły poświęcone projektowi ENNEREG w tym wydaniu Biuletynu Zrównoważonych Energetycznie Gmin stanowią podsumowanie treści zawartych w e-biuletynie projektu ENNEREG z września 2012 r. Pełne wersje artykułów są dostępne w e-biuletynie w języku angielskim.

Inspirująca współpraca i powielanie dobrych praktyk

General view of Šilutė from plane “Šarka” guided by radiowaves. Photographer: © Zdjęcie: Widok Szyłokarczmy (Bułgaria), jednego z regionów partnerskich projektu ENNEREG, ze sterowanego radiowo samolotu „Šarka”. Fotograf: © Kęstutis Fedirka.

Niniejszy artykuł opisuje działania mające na celu powielenie dobrych praktyk i transfer wiedzy realizowane w ramach projektu ENNEREG. Wśród nich znajduje się opracowanie pierwszej wersji Inspirującego Poradnika Sieci Regiony 202020 która jest już dostępna na niniejszej stronie internetowej. Celem poradnika jest pokazanie, w jaki sposób zmienić swój region w region zrównoważony pod względem energetycznym, co przyniesie mu, a także jego mieszkańcom i regionalnym interesariuszom, długofalowe korzyści.

W artykule zawarte zostały także szczegółowe informacje na temat nadchodzących wydarzeń organizowanych w ramach projektu ENNEREG, które będą miały miejsce w okresie jesień/zima 2012, jak również prezentacji wygłoszonych podczas ostatnich imprez.

Wreszcie artykuł podsumowuje 14 nowych przykładów dobrych praktyk wypracowanych w regionach pionierskich oraz regionach partnerskich projektu ENNEREG z Bułgarii, Litwy, Polski, Portugalii oraz Hiszpanii. Przykłady te zostały opublikowane na stronie internetowej projektu w okresie wiosna/lato 2012.

Artykuł »

Aktualności z pionierskich regionów projektu ENNEREG

Young Energy People! (YEP!) project, Wales, UKNiniejszy artykuł zawiera informacje dotyczące ostatnich działań realizowanych w czterech pionierskich regionach projektu ENNEREG, w tym na temat: Dni Energii oraz regionalnego Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAPu) w Kraju Basków (Hiszpania), zobowiązania Madery (Portugalia) do ograniczenia emisji dwutlenku węgla o 20% do 2020 r., planu budowy układu kogeneracyjnego zasilanego biomasą odpadową pochodzenia rolniczego i drzewnego w Silistrze (Bułgaria) oraz edukacji na rzecz inteligentnego wykorzystania energii w Walii (Wielka Brytania).

Zdjęcia: uczniowie zaangażowani w projekt Young Energy People! (YEP!) (po lewej); uczniowie zaangażowani w projekt YEP! słuchają wykładu (po prawej). Zdjęcia zostały dostarczone przez Agencję Energetyczną  Severn Wye.

Artykuł »

Rezultaty projektu come2CoM

104 nowe miasta przystąpiły do Porozumienia Burmistrzów dzięki projektowi come2CoM

come2CoM LogoFinansowany z programu Inteligentna Energia dla Europy (IEE) projekt come2CoM oraz organizowana w jego ramach kampania promująca Porozumienie Burmistrzów dobiegły końca w kwietniu 2012 r. W okresie ostatnich dwóch lat dwunastu partnerów projektu podejmowało działania mające pomóc miastom i gminom z jedenastu europejskich krajów w przystąpieniu do Porozumienia, pokazując im jak objąć przewodnictwo w łagodzeniu zmian klimatycznych oraz wspierając ich w opracowaniu Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAPów).

Artykuł »

Plan działań na rzecz zrównoważonej energii dla portugalskiego miasta Faro

Summary of Faro’s SEAP measures impact on CO2 emissions (Source: ADENE)W niniejszym artykule ADENE przedstawia syntezę działań zrealizowanych we współpracy z lokalną agencją energetyczną AREAL i firmą konsultacyjną IRRADIARE w ramach projektu come2CoM współfinansowanego z programu Inteligentna Energia dla Europy. Efektem tej współpracy jest Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) opracowany dla miasta Faro. Plan ten przedstawia działania i środki mające na celu redukcję emisji CO2, które zostaną wprowadzone w różnych sektorach działalności. Zgodnie z przyjętymi założeniami i wyliczeniami ich wdrożenie pozwoli Faro  ograniczyć emisję CO2 o 20% do 2020 r.

Rysunek: Podsumowanie wpływu, jaki na emisję CO2 będą miały środki przewidziane w SEAPie dla Faro (Źródło: ADENE)

Artykuł »

Wyzwania związane z Porozumieniem Burmistrzów

Covenant of Mayors logoRealizacja projektu come2CoM dobiegła końca. Ostatnie dwa lata były dla konsorcjum projektu okresem niezwykle intensywnej pracy, a zarazem źródłem wielu nowych doświadczeń związanych z planowaniem zrównoważonego rozwoju energetycznego na szczeblu lokalnym. Partnerzy projektu come2CoM nie tylko uczyli się od siebie nawzajem, ale i uczyli się od wspieranych przez siebie gmin. Udało się ukończyć szereg Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAPów), a kilka kolejnych znajduje się w opracowaniu. Choć ogólnie realizatorzy projektu mogą pochwalić się  wieloma sukcesami, w wielu przypadkach nie przyszły one łatwo.

Niniejszy artykuł podsumowuje liczne wyzwania, jakim musieli sprostać partnerzy projektu come2CoM, jak również bazujące na ich doświadczeniach rekomendacje dla przyszłych realizatorów projektów wspierających wdrażanie Porozumienia Burmistrzów.

Artykuł »

Projekt Energy for Mayors angażuje gminy i Struktury Wspierające Porozumienie Burmistrzów

Zarządzanie energią w gminach

ISO 50001 websiteW artykule omówiono:

• Integrację systemu zarządzania energią, opracowanego na podstawie normy ISO 50001, z zapisami Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAPu) dla włoskiej gminy Moneglia.

• Uruchomienie pilotażowego projektu wykonania audytów energetycznych dla gospodarstw domowych w gminach położonych na obszarze hiszpańskiej prowincji Huelva.

Artykuł »

Gminy łączą siły, by zaktywizować mieszkańców i lokalnych interesariuszy

Participants of local forum in DzierżoniówW niniejszym artykule realizatorzy projektu Energy for Mayors opisują, w jaki sposób - dzięki nawiązaniu współpracy - gminom położonym w tym samym regionie udało się poprawić skuteczność realizowanych przez siebie działań komunikacyjnych, zwiększyć zaangażowanie mieszkańców i lokalnych interesariuszy oraz połączyć wysiłki na rzecz ochrony klimatu w celu opracowania wspólnej strategii.

Zdjęcie: Uczestnicy lokalnego forum w Dzierżoniowie.

Artykuł »

ENESCOM – zabawa dopiero się zaczyna

Bike ride organized by KEK Foundation in HungaryRealizacja projektu ENESCOM zmierza ku końcowi (listopad 2012 r.) i wydaje się, że wszystko idzie zgodnie z planem. W okresie najbliższych miesięcy partnerzy projektu ukończą opracowanie Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAPów) dla gmin, które przystąpiły do Porozumienia Burmistrzów,  jak również sfinalizują działania uzupełniające. Jednakże nie obyło się bez nieoczekiwanych i przyjemnych niespodzianek.

Zdjęcie: Rajd rowerowy zorganizowany na Węgrzech przez Fundację KEK.

Artykuł »